( TTTF )The trip to fancy, z.s. - vodácké tábory 2023, letní dtské tábory 2023

víkendové výpravy, slevy pro sourozence
www.thetriptofancy.cz

                                Dtské tábory 2023

INFO situace COVID-19 v bodech:

1. V pípad zrušení tábora ze strany poadatele v souvislosti s vládními omezeními pro poádání tábor na sezónu 2023 bude rodim vrácen celý úastnický poplatek do 7 dn od rozhodnutí o zrušení tábora.

2. Vodácký tábor na slovenské ece Hron bude uskutenn pouze v pípad, e platná vládní naízení neztíí realizaci tábora (nap. karanténní opatení po píjezdu na Slovensko).

Je teba poítat s tím, e pro cestování patrn bude nutné absolvovat PCR test nebo mít platné okování. V pípad, e vládní opatení znemoní realizaci tábora na Slovensku, bude úastníkm nabídnuta úast na týdenním táboe na ece Vltav, stejn jako v roce 2021.

V pípad zrušení tábora ze strany úastníka platí storno podmínky uvedené v pihlášce.


Letní tábory 2023 - více zde Aktuáln:
Nezisková organizace The trip to fancy je zapsaným spolkem, který vznikl ke konci roku 2008. Mezi hlavní innosti spolku patí zejména poádání letních pobytových akcí a výlet pro dti a mláde. A pro jet s námi na tábor?

       Jsme tábor týmového ducha. Tábor je kapacitn omezen na 25 úastník. Jedin v takto nízkém potu meme zajistit individuální pístup ke kadému dítti a vytvoit fungující tým, v nm má kadý své místo. Dti uíme vzájemné toleranci, slušnosti a pomoci slabšímu – na vod to jinak ani nejde. Celotáborová hra je zamena rovn na podporu „týmu“ – pevládají aktivity kooperativní a iniciativní nad tmi soupeivými.

     Jsme tábor, který se dtem nepodbízí. U nás si dti nejenom uijí prázdniny, ale osvojí si i mnoho praktických dovedností. Komerní tábory se v poslední dob stále více podbízejí modernímu mainstreamu a snaí se dti mnoha kompetencí spíše zbavovat, ne jim je pedávat. Na našem táboe penášíme odpovdnost na dti samotné – je poteba si postavit stan, naštípat díví, uvait si jídlo, shodnout se na veerním programu. Vedoucí dti pouze doprovázejí, nikoliv ídí. Jedin proitkovými metodami a pirozenými dsledky se daí korigovat, mnit a posilovat své jednání. Dít bude odjídt z tábora nejenom s pocitem nádhern strávených prázdnin, ale i s pocitem, e se dozvdlo nco nového o sob, e dokázalo pekonat samo sebe (pekat noc v mokrém spacáku; uvait jídlo pro celý tábor; zdolat náronou šlajsnu; rozdlat ohe z mokrého deva; vydret celé dva týdny bez internetu).

     Jsme tábor, který má tradici. Tábory poádáme ji od roku 2008. Za tu dobu jsme nasbírali mnoho zkušeností a podailo se nám vytvoit vnitní kulturu a atmosféru pátelství. Tábor má své vlastní zvyklosti, které se pedávají z generace na generaci. Mezi tyto zvyky u nás patí tradiní získávání vodáckých hodností, závedený povyšovací ceremoniál, veerní hraní na kytaru, ranní rozcviky ve studené a kupodivu mokré ece, výbr táborových vedoucích nebo teba volba táboiš a kemp.
Vloeno:
28.11.2022
Vodácký tábor Vltava 2023

Vloeno:
28.11.2022
Vodácký tábor Hron 2023

Vloeno:
28.11.2022
Fotografie z tábor 2022obr.2

 o


Google+optimalizace PageRank.czVodácké táboryLetní d�tské tábory, katalog rekreací pro d�ti.
novach.cz D�tský táborD�tský tábor